Lover og bestemmelser.

Kjenner du til de lokale bestemmelser og vedtekter på din kirkegård? Ofte må det søkes om godkjenning av utforming, størrelse, materialvalg, vekt, tilbehør og lignende, før en kan sette opp et gravminne.

Våre steds agenter vil kunne orientere om eventuelle lokale forskrifter og dessuten bistå med informasjon, råd og veiledning ved valg av gravminne. Ta gjerne kontakt.

Les hele Gravferdsloven: www.lovdata.no Gavferdsloven

Utdrag fra Gravferdsloven

Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. januar 1997
i medhold av lov av 7 Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd.

Kapittel III. Gravminner

§ 23 Dimensjoner

Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm., bredere enn 85 cm. og tykkere enn 60 cm., begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm,
bredere enn 75 cm. og tykkere enn 60 cm. begrenset slik at
største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.

Når særlige grunner tilsier det, kan bispedømmerådet fravike bestemmelsene i denne paragraf.